Ciprian Barna

Ciprian Barna

Candidat CJ Bihor

Curriculum Vitae

Eseu 2: Propuneri si solutii pentru Bihor.

Mă numesc Ciprian Barna, sunt născut în Oradea, am 40 ani și candidez pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bihor, pentru mandatul aferent perioadei 2020-2024.

Am studiat Administrație Publică, Drept și Afaceri Europene la Cluj, Oradea și în Franța (Universitatea Lyon 2, Universitatea din Reims-Champagne-Ardenne, Școala Națională de Administrație) iar din anul 2006, lucrez în domeniul dezvoltării locale, al fondurilor europene și al managementului de proiecte.

Principalele mele domenii de expertiză se referă la: Planificarea strategică, Managementul proiectelor europene; Pregătirea și implementarea investițiilor publice; Dezvoltarea serviciilor publice (în perioada 2012-2015, am coordonat procesul de extindere și organizare a serviciului de transport public la nivelul Municipiului Oradea, comunelor Borș și Sînmartin).

Ce vreau să fac în cadrul CJ Bihor?

Promovarea unor inițiative și propuneri de politici publice, care vizează: 

 • Sprijinirea dezvoltării centrelor urbane secundare; 
 • Îmbunătățirea conectivității rutiere și dezvoltarea serviciului de transport public la nivel județean; 
 • Promovarea lanțurilor alimentare scurte și sprijinirea activităților de planificare la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală; 
 • Sprijinirea asocierii între diferitele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea pregătirii și finanțării unor proiecte cu impact intercomunal/județean.
 • Creșterea gradului de cooperare între consiliul județean și municipiul Oradea.

Eseu 2: Propuneri si solutii pentru Bihor.

Ce propun eu la CJ BIHOR? 

Cu toate că au trecut aproape 30 de ani de la începerea procesului de democratizare și mai bine de 12 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, pentru o bună parte din localitățile din județul Bihor, din punct de vedere al dezvoltării și impactului asupra comunităților locale, problemele par să  fie aceleași: lipsa infrastructurilor și serviciilor publice de bază, conectivitate scăzută (județul Bihor este deconectat de la rețeaua transeuropeană de transport rutier (TEN-T), feroviară (TEN-R), în timp ce aeroportul, aflat în proprietatea județului, nu asigură conectivitatea cu alte regiuni din Europa), localizarea agenților economici este bazată în multe zone exclusiv pe considerente de cost al forței de muncă, lipsa structurilor de sprijin ale afacerilor (nici până în prezent, nu există o rețea viabilă de parcuri industriale în orașele secundare relevante -Salonta, Beiuș, Aleșd, Valea lui Mihai, Marghita-) care, să atenueze plecarea populației către zona urbană funcțională Oradea și să faciliteze dezvoltarea teritorială a centrelor urbane secundare respective. 

În contextul unui declin demografic accelerat, al migraţiei forţei de muncă, al concurenţei acerbe cu alte regiuni învecinate mai competitive (din punct de vedere a infrastructurilor şi forţei de muncă existente) pentru atragerea de investiţii, al existenței unei fragmentări teritoriale ridicate (la nivelul județului Bihor există peste 101 unități administrativ-teritoriale, din care, o bună parte nu își permit să asigure investiții în infrastructuri și servicii publice de bază), al existenței unei rețele urbane secundare a județului cu o masă demografică și economică limitată, este necesară aplicarea unei veritabile politici de dezvoltare regională la nivelul județului Bihor, care să permită asigurarea unei creşteri economice durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local.

În acest sens, în cazul în care voi fi ales în funcția de consilier județean pentru mandatul aferent perioadei 2020-2024, mă voi axa pe promovarea unor inițiative și măsuri care să traducă în concret următoarele direcții:

 • Sprijinirea dezvoltării rețelei de centre urbane din județul Bihor: actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Bihor, asigurarea asistenței tehnice în elaborarea de strategii și planuri urbanistice generale pentru diferitele centre urbane secundare, dezvoltarea sistemului de date spațiale care să permită monitorizarea procesului de evoluție urbanistică, asigurarea asistenței tehnice din partea Consiliului Județean Bihor în vederea obținerii unor finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea orașelor, cofinanțarea  de către Consiliul Județean Bihor a unor investiții care să contribuie la creșterea atractivității orașelor respective (investiții în dezvoltarea de parcuri industriale, modernizare școli/licee, spitale, infrastucturi turistice).
 • Pregătire investiții publice pentru unitățile administrativ-teritoriale situate în mediul rural: realizare Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice pentru derularea unor investiții publice de interes major la nivel local/zonal pentru unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din județul Bihor (modernizare/construcție drumuri, modernizare școli/licee, dispensare, infrastucturi turistice);
 • Îmbunătățirea conectivității rutiere: continuarea, pe o bază multianuală, a investițiilor de modernizare a rețelei existente de drumuri județene și implicarea în alte proiecte de construcție a unor legături rutiere, care să asigure o mai bună conectivitate între diferitele unități administrativ-teritoriale ale județului.
 • Economie: accelerarea dezvoltării rețelei de parcuri industriale și incubatoare de afaceri în orașele cele mai importante din județ, inventarierea terenurilor disponibile pentru investiții la nivelul autorităților locale și promovarea acestora la nivelul difeitelor târguri de investitori din Europa;
 • Sprijinirea dezvoltării serviciului de transport public la nivel județean pentru a crește accesibilitatea locuitorilor pe relația rural-urban, respectiv între Municipiul Oradea și comunele situate în zona urbană funcțională: aderarea Consiliului Județean Bihor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Transregio în vederea creării unei autorități de transport cu competențe mai extinse, intrarea în acționariatul S.C. Oradea Transport Local S.A. în vederea extinderii serviciului de transport public la nivelul mai  multor comune, acordarea de facilități pentru anumite categorii de persoane din mediul rural (elevi/studenți) pentru a facilita mobilitatea acestora între domiciliu și structurile educaționale, unde studiază.
 • Valorificarea potențialului Turistic: creșterea gradului de promovare a județului Bihor la cele mai importante târguri de turism din Europa, sprijinirea activităților de concepere, marcare/semnalizare și amenajarea de trasee turistice în județul Bihor, construcția de piste de biciclete în zonele unde se află obiective turistice de importanță pentru județ, finanțarea sau cofinanțarea unor infrastructuri complementare care să crească atractivitatea diferitelor zone turistice din județul Bihor.
 • Agricultură și dezvoltare rurală: promovarea lanțurilor alimentare scurte, sprijinirea dezvoltării/continuării activității Grupurilor de Acțiune Locală, îmbunătățirea serviciilor publice din mediul rural.
 • Intervenții în situații de urgență: promovarea unei campanii de realizare a unor cursuri de prim ajutor la nivelul tuturor școlilor din județul Bihor, finanțarea/cofinanțarea achiziției unor echipamente necesare pentru intervenții în situații de urgență, dezvoltarea unui sistem de date spațiale care să faciliteze intervențiile la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. 
 • Parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale pentru promovarea unei strategii comune de dezvoltare și a unor proiecte de investiții publice: Coordonarea procesului de realizare a unor investiții publice la nivelul diferitelor comune/orașe prin creșterea gradului de asociere și implicare în cofinanțarea unor proiecte cu impact intercomunal/metropolitan; Creșterea gradului de cooperare între Consiliul Județean Bihor și Municipiul Oradea în vederea asigurării unei distribuții echilibrate a rolurilor și a asigurării complementarității în procesul de dezvoltare a acestei zone. 
 • Cooperare teritorială europeană (transfrontalieră și interregională): Dezvoltarea de parteneriate cu alte unități administrativ-teritoriale din Uniunea Europeană în vederea preluării celor mai bune practici în diferite domenii de interes pentru județul Bihor (educație, cultură, transport, colectarea deșeurilor, digitalizarea administrației); Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere prin trecerea la cooperarea bazată pe o strategie de dezvoltare teritorială pe termen lung între diferitele zone urbane din județul Bihor și Hajdu-Bihar.

 

Candidati USR

Adrian Derban

Adrian Derban

Candidat CL Bihor
Marius Sovarschi

Marius Sovarschi

Candidat CL Oradea
Ciprian Frunza

Ciprian Frunza

Candidat CJ Bihor
Traian Cosor

Traian Cosor

Candidat CJ Bihor